در فنجان قهوه ام
عکس کفش های تــُــ♥ـــوست
فقط نمی دانم
می آیی یا می روی . . . ؟