یک زن مگر چقدر قدرت دارد
در بزند و کسی در را برایش باز نکند؟!
یک در مگر چقدر قدرت دارد
بسته بماند،
وقتی زنی عاشق
در می زند؟!