اینروزها به ســیگارِ دستم هم مشکوکــم

نمیدانم به لبان چه کسـی چسبیده

که اینگونه ســـرد کام میدهد!.