مدت هاست که شب دیگر شب نیست 

    همان ادامه روز است...

    کمی تاریکتر و بی نهایت"غمگین تر"